ჰიდროგეოლოგია

ჰიდროგეოქიმია

ლაბორატორიული სამუშაოები

საველე სამუშაოები

მონაცემთა დამუშავება

გამოთვლა თბურ ტუმბოებთან დაკავშირებით

სად გვიპოვით

Praha, Pardubice

პროფესიული კომპეტენცია

პროფესიული კომპეტენცია

კარიერა

ვეძებთ ახალ თანამშრომლებს