რეფერენციები

კერძო სექტორი

სამთო ველის ბრატრსტვი-იახიმოვის (Bratrství – Jáchymov) უსაფრთხოების ანალიზი

1992 წლის დეკემბერი

დამკვეთი:  ÚVVVR პრაღა

ავტორები: მ. ჰერციკი, ლ. ნახმილნერი, მ. ვანეჩეკი

ჰიდროდინამიკური სატუმბი ტესტები

დეკემბერი 2010

დამკვეთი: ს.ს. Arcadis

დაკვეთის საგანი: ჰიდროდინამიკური სატუმბი ტესტები 100 მ ჭაბურღილებში პოზდატკის, პანსკე დუბენკის და მელეხოვი I. და II- ის ტერიტორიებზე .

წნევის ჰიდროდინამიკური ტესტები

2011-დან

დამკვეთი: ჩეხეთის გეოლოგიური სამსახური, ს.ს. ARCADIS , შ.პ.ს. ISATech, შ.პ.ს. Geomedia  დაკვეთის საგანი: წნევის ჰიდროდინამიკური ტესტები ჭაბურღილებში 100 მ სიღრმეზე გეოლოგიური-კვლევითი ფირმებისათვის.

ჭაბურღილის გაწმენდა, ჰიდროდინამიკური ტესტი

2016-2017

დამკვეთი: სს  პატრონუს მესამე, დახურული საინვესტიციო ფონდი

დაკვეთის საგანი: ჭაბურღილების გაწმენდა, ჰიდროდინამიკური ტესტი - ლაზნე დარკოვი

ნაგავსაყრელის აღდგენის საკითხის შეფასება გათბობის ქარხანა პოჰნანიში

მარტი 1993

დამკვეთი: ს.ს. Teplárna Tábor

ავტორები: ლ. ნახმილნერი, მ. ვანეჩეკი

ჭაბურღილების დათვალიერება კამერით

2010-დან

დამკვეთი: ჩეხეთის გეოლოგიური სამსახური, ს.ს. ARCADIS , ს.ს. Vodohospodářská a obchodní společnost, შ.პ.ს. ISATech,.

დაკვეთის საგანი: ჭაბურღილების დათვალიერება კამერით 600 მ სიღრმეზე.

სამეთვალყურეო ტესტები

2017

დამკვეთი: სს SG Geotechnika

დაკვეთის საგანი: სამეთვალყურეო ტესტები - D8 ავტომაგისტრალის მშენებლობა

საჯარო სექტორი

რიჩარდ II - უსაფრთხოების ანალიზი

ივნისი 1992

დამკვეთი: ÚVVVR პრაღა

ავტორები: ი. ლაშტოვკა, ლ. ნახმილნერი, მ.ვანეჩეკი

ჰიდროგეოლოგიური კვლევა სასმელი წყლის წყაროს პოვნისა და მშენებლობისთვის

2018-2019

დამკვეთი: ნიჟბორის რაიონი

დაკვეთის საგანი: ჟლოუკოვიცე - ჰიდროგეოლოგიური კვლევა სასმელი წყლის წყაროს პოვნისა და მშენებლობისთვის

დირექტივა სევესო II- ის იმპლემენტაცია

დეკემბერი 2008

დამკვეთი: ჩრ გარემოს დაცვის სამინისტრო

პროექტის ძირითადი მიზანი: უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავებისას, მართვის სისტემების აპლიკაციებისათვის ტექნიკური საფუძვლების შემუშავება , საბჭოს დირექტივა 96/82/ES (სევესო II) -ის ფარგლებში და მათი გამოყენება ევროკავშირის სემინარის  „Management Systems and their use in Prevention of Major Accidents with special respect to Lower Tier and MAPP“ ტექნიკური საფუძვლების მოსამზადებლად, ეროვნული ექსპერტების მოსამზადებელი ჯგუფის საქმიანობის ორგანიზებული უზრუნველყოფის ჩათვლით.

მეცნიერება და კვლევა

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004643 - მრავალ თაობის არააქტიური ტრეკერები

დამკვეთი:  ჩრ-ს მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო

პროექტის ძირითადი მიზანია შეიმუშაოს ერთი და იგივე ფიზიკური ქცევის და ადვილად იდენტიფიცირებადი ფერადი ტრეკერების სერია, რომლებიც ნაპრალის გავლით დარჩებიან დაფიქსირებული იმ დონეზე, რომ ნაპრალებში განმეორებით გამოყენების შემდეგ,  ტრეკერის კვალის მიხედვით შესაძლებელი გახდება ბზარების გეომეტრიის და გენეზის აღწერა. პროექტი დაყოფილია ოთხ ეტაპად, რომლებშიც შესაბამისი ტრეკერების შერჩევა და მათი გამოყენების გადამოწმება პირველ რიგში ლაბორატორიულ პირობებში განხორციელდება. ექსპერიმენტების საფუძველზე შეირჩევა შესაფერისი ტრეკერები. მათი გამოყენების შესაძლებლობა სამეთვალყურეო ტესტებში მოწმდება ხელოვნურ ბზარიან საცდელ ბლოკებზე.  ფინალურ ეტაპზე, შერჩეული ტრეკერები გამოყენებული იქნება რეალურ ქანურ გარემოში. ექსპერიმენტების შეფასება მოიცავს მათემატიკური მოდელირების გამოყენებას. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, საწარმოო და ინოვაციური კონკურენტუნარიანობისთვის და მიმწოდებლის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს ოპერატიული პროგრამის   ფარგლებში.

TE02000029 სასარგებლო წიაღისეულის ეფექტური და ეკოლოგიური მოპოვების კომპეტენციის ცენტრი

მომწოდებელი: ჩეხეთის რესპუბლიკის ტექნოლოგიური სააგენტო

პროექტი:  TE02000029  სასარგებლო  წიაღისეულის ეფექტური და ეკოლოგიური მოპოვების კომპეტენციის ცენტრი (2014-2019) - სამთო უნივერსიტეტი - ოსტრავის ტექნიკური უნივერსიტეტი

პოზიცია: შემდეგი მონაწილე

მონაწილეობდნენ: ჩეხეთის გეოლოგიური სამსახური, Diamo, სახელმწიფო საწარმო, სს RPS Ostrava, სს Sedlecký kaolin.

FR-TI4/497 ბენტონიტის მდგრადობის კვლევა 95°C-მდე ტემპერატურაზე in-situ პირობებში

მომწოდებელი: ჩრ მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო

პროექტი:  FR-TI4/497 ბენტონიტის მდგრადობის კვლევა 95°C-მდე ტემპერატურაზე in-situ პირობებში  (2012-2015)

პოზიცია: მიმღები

მონაწილეობდნენ: ჩეხეთის გეოლოგიური სამსახური, ჩეხეთის უმაღლესი ტექნიკური უნივერსიტეტი პრაღაში, ს.ს.  SG Geotechnika

FV10511 თბური ტუმბოების გრძელვადიანი მუშაობის გავლენა ქანური გარემოს ენერგეტიკული პოტენციალის მდგრადობაზე

მომწოდებელი: ჩრ მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო

პროექტი: FV10511 თბური ტუმბოების გრძელვადიანი მუშაობის გავლენა ქანური გარემოს ენერგეტიკული პოტენციალის მდგრადობაზე (2016-2019)

პოზიცია: მიმღები

მონაწილეობდნენ: შპს Progeo,  ს.ს. SG Geotechnika, ტექნიკური უნივერსიტეტი ლიბერეცში

განვითარების თანამშრომლობა

საქართველოს მთიან რაიონებში მეწყრული პროცესებისკენ მიდრეკილების შეფასება

2014 – 2017

დამკვეთი: ჩეხეთი - ჩეხეთის განვითარების სააგენტო, ჩეხეთის გეოლოგიური სამსახური

დაკვეთის საგანი: საქართველოს მთიან რაიონებში მეწყრული პროცესებისკენ მიდრეკილების შეფასება, დუშეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ქვეშ მყოფი დასახლებების, საერთაშორისო გზებისა და ელექტროგადამცემი ხაზების მაგალითზე

მთის წყლების გარემოზე და სასმელი წყლის რესურსებზე გავლენის მინიმალიზაცია

2015

დამკვეთი: ჩეხეთი - ჩეხეთის განვითარების სააგენტო

დაკვეთის საგანი: მთის წყლების გარემოზე და სასმელი წყლის რესურსებზე გავლენის მინიმალიზაცია და სასმელი წყლის წყაროები (საქართველო) - წინასაპროექტო კვლევა

Reducing the Impact of Mine Water on Drinking Water Sources in the Kvirela River Basin

2019

დამკვეთი: The United Nations Development Programme (UNDP)
დაკვეთის საგანი: Reducing the Impact of Mine Water on Drinking Water Sources in the Kvirila River Basin (საქართველო)

გეოპარკები

2015

დამკვეთი: ჩეხეთი - ჩეხეთის განვითარების სააგენტო

დაკვეთის საგანი: გეოპარკები - მდგრადი რეგიონალური განვითარების ახალი მიმართულება (საქართველო) - წინასაპროექტო კვლევა.

სითბო სკოლებში

2017 - 2018

დამკვეთი:  ჩეხეთის განვითარების სააგენტო

დაკვეთის საგანი: სითბო სკოლებში (საქართველო) - სამეწარმეო გეგმა, რეალიზაცია