ჰიდროგეოქიმია

გეოლოგიური სამუშაოების განხორციელებისას, საქმეს ვანდობთ გამოცდილ პროფესიონალებს, რომლებიც კომპეტენტურები არიან გეოქიმიის სფეროში და გააჩნიათ ამის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, გეოლოგიური სამუშაოების შესახებ კანონი ნ. 62/1988 კკ-ის ფარგლებში

გარემოსთან დაკავშირებული ჰიდროგეოქიმია

სამეთვალყურეო ტესტები

არააქტიური ტრეკერების გამოყენებით, რომელიც ხელს უწყობს კოლექტორის სორბციული და რეტარდაციული თვისებების განსაზღვრას.

წყლის რესურსის ხარისხის მონიტორინგი

  • UV-VIS ტერიტორიებზე - სიმღვრივე, N-NO3, TOC, DOC, ქლორის მოხმარება ClD, CHSK, გაფილტრული წყლების CHSK
  • UV ტერიტორიაზე - N-NO2, N-NO3, TOC, NL, CHSK, BSK, ბენზოლი, ფენოლი

ანალიზები UV-VIS სპექტომეტრზე გამოიყენება

  • რესურსის ხარისხის გასაკონტროლებლად (სასმელი წყლის, მდინარის წყლის, მიწისქვეშა წყლის)
  • არჩეული სამრეწველო წყლების შემოდინებისა და გადინებისათვის დაბინძურებული წყლების გამწმენდებში(მაგ. რძის ქარხნები, ქაღალდის ქარხნები, ლუდსახარშები და ა.შ...)