ჰიდროგეოლოგია

გეოლოგიური სამუშაოების განხორციელებისას, საქმეს ვანდობთ გამოცდილ პროფესიონალებს, რომლებიც კომპეტენტურები არიან ჰიდროგეოლოგიის სფეროში და გააჩნიათ ამის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, გეოლოგიური სამუშაოების შესახებ კანონი ნ. 62/1988 კკ-ის ფარგლებში.

კომუნალური ჰიდროგეოლოგია

- მიწისქვეშა წყლის რესურსის მოძებნა, ჰიდროგეოლოგიური კვლევა შემდეგი მოცულობით:

  • ჰიდროგეოლოგიური კვლევის პროექტის შემუშავება,
  • ჰიდროგეოლოგიური კვლევის განხორციელება,
  • საბურღი სამუშაოების უზრუნველყოფა,
  • სატუმბი და აღდგენითი ტესტები,
  • მიწისქვეშა წყლის რესურსის ხარისხისა და მასიურობის შეფასება
  • ჰიდროგეოლოგიური კვლევის შეფასება საბოლოო ანგარიშის სახით
  • ინფილტრაციის ტესტის განხორციელება და შეფასება სამშენებლო პროცესისთვის,

- წყლის ნიმუშების აღება ლაბორატორიული და ბაქტერიალური ანალიზების უზრუნველყოფის ჩათვლით
- ჭაბურღილების/ ჭების დათვალიერება კამერით, ჩანაწერთან ერთად

სპეციალური ჰიდროგეოლოგია

- ძალიან დაბალი გამტარობის და მიკრო-გამტარობის გაზომვა,
- ნაპრალის გამტარობის ინტენსიფიკაცია ქანებში,
- ჭაბურღილების/ჭების მდგომარეობის გადამოწმება 600 მეტრის სიღრმეზე , ვიდეოჩამწერი კამერით

- მიწისქვეშა წყლის არასასურველი ზემოქმედების ჰიდროგეოლოგიური დასკვნების შემუშავება
- საკომუნიკაციო ტესტები უვნებელი ნივთიერებების გამოყენებით, წყლის რესურსსა და პოტენციურ დამაბინძურებელს შორის ჰიდრავლიკური კავშირის გადასამოწმებლად.

წყლის რესურსების დაცვა

- წყლის ნიმუშების აღება ლაბორატორიული ანალიზის უზრუნველყოფით და მათი შეფასებით
- მონიტორინგის რეჟიმი – მიწისქვეშა წყლის კოლექტორების მონიტორინგი:

  • მიწისქვეშა წყლის დონის რყევა
  • ჰიდროგეოქიმიური ცვლილებები დროთა განმავლობაში

- საკომუნიკაციო ტესტები უვნებელი კომპონენტების გამოყენებით

- სამეთვალყურეო ტესტები არააქტიური ტრეკერების გამოყენებით
- დაბინძურებული წყლის რესურსებისა და საინფილტრაციო ტერიტორიების აღდგენის პროექტის შემუშავება

- სამრეწველო მიზნებისათვის გამოყენებული ჭაბურღილების/ჭების გაწმენდა.