მონაცემთა დამუშავება

მონაცემთა მათემატიკური დამუშავება და შეფასება

გამოთვლა თბურ ტუმბოებთან დაკავშირებით

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა

Hydro GeoAnalyst

Hydro GeoAnalyst 2013 წარმოადგენს ახალ ინსტრუმენტს გეოლოგიური-კვლევითი სამუშაოების პროექტირებისა, შეფასებისა და პრეზენტაციისათვის, Excel-ში ან  PowerPoint-ში ბეჭდვისა და ასევე ანკეტებისა და პროფილის შექმნის შესაძლებლობით.

აპარატი გარემოს მონაცემების შემუშავებისა, ანალიზისა და ვიზუალიზაციისათვის

Hydro GeoAnalyst წარმოადგენს სოფტვერ all-in-one-ს, რომელიც საშუალებას იძლევა ადვილად ვმართოთ და დავახარისხოთ გარემოს, გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და გეოფიზიკური ინფორმაცია და მოვახდინოთ მათი ინტერპრეტაცია სრულიად  შესაბამისი SQL Server database ტექნოლოგიის გამოყენებით.

Overview

GIS -ის ტიპის სოფტვერი გთავაზობთ ჰიდროგეოლოგიური პროექტების განხორციელებისა და მონაცემთა ინტერპრეტაციის მაღალ დონეს. საუბარია  all-in-one კონცეფციაზე, სადაც ერთი დაწკაპუნებით ხელმისაწვდომი გახდება მონაცემთა დასამუშავებლად საჭირო ინსტრუმენტების დიდი რაოდენობა. მაგ:

 • Data Transfer System,
 • Query Editor,
 • GIS Map Manager,
 • 2D Cross-Section Editor,
 • 3D-Explorer,
 • Template Manager,
 • Report Editor
 • და კიდევ ბევრი სხვა რამ !

Hydro GeoAnalyst-ის ფლექსიბილურობა

 • SQL სერვერის მონაცემთა ბაზის შინაარსი და სტრუქტურა
 •  ჭაბურღილის პროფილის ჩანაწერის შინაარსი და სტრუქტურა
 • შედეგების ინტერპრეტაციის მეთოდი საკუთარი სურვილის მიხედვით
 • ცხრილებში ან მონაცემთა ველებში დამატებების შეტანა ან მათი წაშლა
 • ჰიდროგეოლოგიური ნიმუშების აღწერისა და მონაცემთა ცხრილების  შემუშავება განუსაზღვრელი რაოდენობით.
 • ყველა ახალ პროექტში, მონაცემთა ბაზის ფაილში არსებული მოდიფიცირებული სტრუქტურებისა და გამოყენებული შაბლონების ჩამატება

Hydro GeoAnalyst-ის საზომი

სოფტვერულ ინსტრუმენტს, რომელიც აქცენტს აკეთებს გეოლოგიურ-კვლევითი პროექტების შეფასებასა და ინტერპრეტაციაზე, გააჩნია მხოლოდ ერთი შეზღუდვა, რომელსაც წარმოადგენს პუნქტობრივი ინფორმაციის რაოდენობა-ჭაბურღილები. ეს განისაზღვრება ერთის მხრივ, პროექტის ინტერპრეტაციის სანდოობის მიხედვით , ხოლო მეორეს მხრივ, თითოეული გეოლოგიურ-კვლევითი პროექტის სავარაუდო მოცულობის მიხედვით. GIS-ი გამოიყენება პროექტებისათვის, რომლეთა მონაცემთა ფაილების მოცულობა შეადგენს 4-დან 4000 ჭაბურღილამდე.