მომსახურება

მომსახურების სპექტრი

ინდივიდუალური მომხმარებლები

გეოლოგიური სამუშაოების პროექტები

ჰიდროგეოლოგიური კვლევის პროექტები და საბოლოო ანგარიშები

ჭაბურღილის გაბურღვის სრული უზრუნველყოფა

ჰიდროგეოლოგიური შეფასებები

სატუმბი ტესტები

ინფილტრაციის ტესტები

ჭაბურღილების გაწმენდა, ჭაბურღილების რევიტალიზაცია

სინჯების აღება და ლაბორატორიული სამუშაოები

ჭაბურღილების შემოწმება ტვ კამერით 700 მ სიღრმემდე

ჭაბურღილის პარამეტრების დიზაინი თბური ტუმბოებისთვის

მუნიციპალიტეტები, ქალაქები და ოლქები

გეოლოგიური სამუშაოების პროექტები

ჰიდროგეოლოგიური კვლევის პროექტები და საბოლოო ანგარიშები

ჭაბურღილის გაბურღვის სრული უზრუნველყოფა

ჰიდროგეოლოგიური შეფასებები

პროფესიული კომპეტენციის მქონე პირთა განცხადებები

ჭაბურღილების შემოწმება ტვ კამერით 700 მ სიღრმემდე

ჭაბურღილების გაწმენდა, ჭაბურღილების რევიტალიზაცია

ჭაბურღილის პარამეტრების დიზაინი თბური ტუმბოებისთვის

განცხადებები დოტაციის შესახებ

გეგმების წინასაპროექტო კვლევის შემუშავება

წყალმომარაგების და ბალნეოლოგიური კომპანიები

გეოლოგიური სამუშაოების პროექტები

ჰიდროგეოლოგიური კვლევის პროექტები და საბოლოო ანგარიშები

ჭაბურღილის გაბურღვის სრული უზრუნველყოფა

ჰიდროგეოლოგიური შეფასებები

ჰიდროდინამიკური შეფასებები

ჭაბურღილების შემოწმება ტვ კამერით 700 მ სიღრმემდე

ჭაბურღილების გაწმენდა, ჭაბურღილების რევიტალიზაცია

სინჯების აღება და ლაბორატორიული სამუშაოები

განცხადებები დოტაციის შესახებ

გეგმების წინასაპროექტო კვლევის შემუშავება

მშენებლობა

გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევა

გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური მონაცემები სამშენებლო მენეჯმენტისთვის

ჰიდროგეოლოგიური შეფასებები

გამძლეობის ტესტები

ინფილტრაციის ტესტები

ქანების სიმტკიცის მახასიათებლების განსაზღვრა

მიგრაციის ტესტები, სამეთვალყურეო ტესტები არააქტიური ტრეკერებით

ჰიდროდინამიკური ტესტები

ჭაბურღილების შემოწმება ტვ კამერით 700 მ სიღრმემდე

გეოლოგიური ზედამხედველობა

გეგმების წინასაპროექტო კვლევის შემუშავება

სამთო-მომპოვებელი კომპანიები

საარქივო მარაგის გამოთვლების შეფასება

წინადადებები დამატებითი კვლევებისთვის

გეგმების წინასაპროექტო კვლევის შემუშავება